Juridische gebruiksvoorwaarden.

Laatst bijgewerkt op 15 April 2016.

Deze website (‘website’) wordt aan u geleverd volgens deze ‘gebruiksvoorwaarden’ en eventuele wijzigingen hiervan of aanvullingen hierop (gezamenlijk genoemd ‘overeenkomst’) die tussentijds zijn geplaatst door Johnson & Johnson Medical BV of een van de verwante ondernemingen (gezamenlijk ‘site-eigenaar’, ‘we’, ‘ons’). Uw gebruik van deze website of andere diensten of inhoud, geleverd via de website [of mobiele software], wordt geacht uw toestemming te behelzen om juridisch gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst, welke op dezelfde wijze uitvoerbaar zijn als wanneer u de overeenkomst had ondertekend. Als u niet bereid bent de voorwaarden in deze overeenkomst te accepteren, vragen wij u de website niet te openen of te gebruiken, of materiaal erop te plaatsen of in te voeren.

Beoogde websitebezoeker.

Deze website is bedoeld voor en gericht op de inwoners van Nederland. Deze website is niet bedoeld voor personen onder de 16 jaar.

Afstandsverklaring informatie.

DE INFORMATIE, INCLUSIEF ELK ADVIES EN AANBEVELING OP DE WEBSITE, IS UITSLUITEND BEDOELD ALS EDUCATIEF HULPMIDDEL. HET IS NIET BEDOELD ALS MEDISCH OF GEZONDHEIDSZORGADVIES, OF VOOR GEBRUIK VOOR EEN MEDISCHE DIAGNOSE OF BEHANDELING VOOR EEN INDIVIDUEEL PROBLEEM. TEVENS IS HET NIET BEDOELD ALS VERVANGING VOOR PROFESSIONEEL ADVIES EN DIENSTEN VAN EEN BEVOEGDE ZORGVERLENER DIE BEKEND IS MET UW UNIEKE FEITEN. VRAAG ALTIJD ADVIES AAN UW ARTS OF ANDERE BEVOEGDE ZORGVERLENER OVER EEN MEDISCHE AANDOENING EN VOORDAT U EEN NIEUWE BEHANDELING START. UW GEBRUIK VAN DEZE SITE IS ONDERWORPEN AAN DE AANVULLENDE AFSTANDSVERKLARINGEN DIE MOGELIJK OP DE WEBSITE ZIJN GEPLAATST.

WE AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EEN CONSEQUENTIE DIE DIRECT OF INDIRECT VERBAND HOUDT MET EEN ACTIE OF NIET-ACTIE, GEBASEERD OP DE INFORMATIE, DIENSTEN OF ANDER MATERIAAL OP DE WEBSITE. HOEWEL WE ERNAAR STREVEN DE INFORMATIE OP DE WEBSITE ACCURAAT, VOLLEDIG EN ACTUEEL TE HOUDEN, GEVEN WE GEEN ENKELE GARANTIE EN ZIJN WE NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE OF VERLIES IN VERBAND MET DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE OP DE WEBSITE.

Eigendom.

U begrijpt dat de website uitsluitend bestemd is voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U stemt ermee in dat de website eigendom is van de site-eigenaar; inclusief alle intellectuele eigendomsrechten daarop en dat u geen recht hebt op het gebruik ervan anders dan genoemd in deze gebruiksvoorwaarden. We zijn niet verantwoordelijk voor schade of verlies die u lijdt in verband met gebruik van deze website voor een zakelijk doeleinde of ander doeleinde dat niet is goedgekeurd in deze gebruiksvoorwaarden. We behouden ons het recht voor naar eigen goeddunken toegang tot deze website te weigeren of te beëindigen. De website wordt gratis aangeboden en op die basis hebben wij geen enkele verplichting onderhoud en of servicewerkzaamheden aan deze site uit te voeren, ook zijn wij niet verantwoordelijk voor verlies of schade die u mogelijk lijdt als gevolg van het niet onderhouden of bijwerken van de site.You may not copy, change or reuse the Website, any updates to them or any part of them including the software incorporated in them.

U mag de website, updates daarop of onderdelen ervan, inclusief de software daarin, niet kopiëren, wijzigen of hergebruiken.

U mag deze website uitsluitend voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden gebruiken. U krijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare, beperkte licentie voor het bekijken, afdrukken en distribueren van de inhoud van de website voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, mits u de auteursrechtkennisgeving of andere kennisgevingen op de inhoud niet verwijdert of afdekt. U mag de inhoud van de website op geen enkele wijze kopiëren, herdrukken, wijzigen, tonen, uitvoeren, vertalen, distribueren, aanpassen, uitzenden, communiceren naar het publiek door middel van telecommunicatie, circuleren of verkopen, ook niet voor commercieel gebruik of levering aan een commerciële bron, inclusief andere websites, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van de site-eigenaar.

Daarnaast stemt u ermee in: (i) deze website niet te gebruiken op een manier die deze website zou kunnen uitschakelen, overbelasten, beschadigen of hinderen, of storen in een ander gebruik van deze website, inclusief de mogelijkheid voor een gebruiker mee te doen met realtime-activiteiten via deze website; (ii) geen robot, spinnen, of andere automatische apparaten, proces of middelen te gebruiken om voor enig doel toegang te verkrijgen tot deze website, inclusief scrapen, dataminen, monitoren of kopiëren van materiaal op deze website; (iii) geen handmatige procedure te gebruiken om materiaal op deze website te monitoren of te kopiëren, of om betrokken te zijn bij een ander onbevoegd doeleinde zonder voorafgaande schriftelijke expliciete toestemming van de site-eigenaar; (iv) niet anderszins een apparaat, software of routine te gebruiken die de juiste werking van deze website verstoort; of (v) niet anderszins te trachten de juiste werking van deze website te verstoren.

We behouden ons alle rechten voor die niet expliciet aan u zijn toegewezen.

Privacy en toestemming gegevens te gebruiken.

De informatie die wij verkrijgen door uw gebruik van de website, ongeacht of dit door de registratieprocedure of anderszins is, valt onder ons Privacybeleid. Ons privacybeleid heeft betrekking op onze verzameling en het gebruik van de gegevens die u aan ons levert, inclusief uw rechten op die informatie.

Elektronische communicate.

De informatie die op de website wordt gecommuniceerd, vormt elektronische communicatie. Als u met ons communiceert via de website of via andere vormen van elektronische media, zoals e-mail, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in dat we elektronisch kunnen communiceren, onderworpen aan de lokale privacywetgeving, en dat dergelijke communicaties, alsmede kennisgevingen, openbaarmakingen, overeenkomsten en andere communicaties die wij u elektronisch doen toekomen, gelijkwaardig zijn aan schriftelijke communicaties en dezelfde kracht en effecten hebben als waren ze op schrift gesteld en ondertekend door de partij die de communicatie heeft verzonden.

Ingediende informatie door de gebruiker.

We hebben binnen de website bepaalde gebieden gecreëerd, of zullen dit in de toekomst doen, zoals prikborden en chatrooms, waar leden hun gedachten, opmerkingen, productbeoordelingen, foto’s, video’s en dergelijke kunnen uploaden en delen met andere leden (gezamenlijk genoemd ‘forums’). Deze forums zijn uitsluitend toegankelijk voor geregistreerde leden van de website. Om ervoor te zorgen dat de tekst, afbeeldingen, software, muziek, geluid, foto’s, video’s, berichten, plaatsingen, gegevens, informatie of andere materialen die door de gebruiker worden geplaatst (gezamenlijk genoemd ‘gebruikersinhoud’) voor de meerderheid van de leden nuttig is, hebben we voor iedereen een aantal basisregels opgesteld.

Daarnaast, als er in de website een forum bestaat, kunnen gebruikers vragen stellen die door experts die wij daarvoor vragen, worden beantwoord. Voor zover van toepassing worden deze experts door ons betaald voor de tijd die zij besteden aan het beantwoorden van vragen van leden, maar de meningen die zij uiten zijn hun eigen meningen. We bieden toegang tot de experts en hun adviezen in het forum uitsluitend aan als informatieve en educatieve service aan de leden van de website.

Ons beleid voor deze website is de gebruikersinhoud zo goed als praktisch mogelijk te controleren, vóór of na dat de gebruikersinhoud is geplaatst. Pre-beheer betekent dat de gebruikersinhoud niet op het forum wordt geplaatst en niet kan worden geopend of bekeken door andere websiteleden voordat wij het hebben beoordeeld en hebben bepaald dat de gebruikersinhoud geschikt is voor plaatsing op het forum. Deze procedure betekent ook dat de gebruikersinhoud die wordt ingediend voor plaatsing niet in realtime wordt geplaatst, en mogelijk nooit wordt geplaatst als wij van mening zijn dat het ongeschikt is voor de website. Post-beheer betekent dat de gebruikersinhoud door ons wordt gecontroleerd nadat deze op de website is geplaatst. Post-beheerde gebruikersinhoud waarvan de site-eigenaar bepaalt dat deze niet voldoet aan de voorwaarden of anderszins ongeschikt is voor de website zal van de website worden verwijderd zonder kennisgeving aan de gebruiker.

De gebruikersinhoud moet geschikt zijn voor het forum. Zonder beperking van de redenen waarom gebruikersinhoud door ons geweigerd kan worden, kunnen we gebruikersinhoud afwijzen, bewerken of verwijderen die niet voldoet aan de communityrichtlijnen die we aanleveren, die u dient te lezen voordat u gebruikersinhoud op de website plaatst.

Door gebruikersinhoud aan te bieden voor plaatsing op een forum, (1) bevestigt u ook dat u bevoegd bent gebruikersinhoud te plaatsen of te verzenden; (2) stemt u ermee in dat u alleen verantwoordelijk bent voor alle gebruikersinhoud die u aanbiedt voor plaatsing; en (3) geeft u de site-eigenaar en de aanverwante entiteiten een onherroepelijk, wereldwijd, niet-exclusief, doorlopend, volledig in sublicentie te geven, overdraagbaar, royaltyvrij recht en licentie voor het gebruik van uw gebruikersinhoud, ongeacht de manier waarop, op de website en op enig andere website die eigendom is van of wordt beheerd door de site-eigenaar of aanverwante bedrijven (alsmede op social media-sites die gerelateerd zijn aan de site-eigenaar of aanverwante bedrijven).

Het staat ons vrij ideeën, concepten, knowhow of technieken in of afgeleid van gebruikersinhoud te gebruiken voor elk gewenst doel, inclusief het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten. Om die reden wordt u verzocht geen ideeën, suggesties of materialen in te dienen of te versturen die u vertrouwelijk wilt houden of waarvoor u een vergoeding verwacht te krijgen. U hebt geen enkele claim tegen ons voor wat betreft het gebruik of niet-gebruik van gebruikersinhoud. Als u gebruikersinhoud indient, begrijpt u dat wij het recht, maar niet de verplichting hebben uw naam, foto, gelijkenis, stem, prestaties, biografische informatie en/of verklaringen over de gehele wereld te gebruiken, te tonen en te publiceren, in navolging van de website en op een aanverwante of opvolgende website of social media-kanalen die eigendom zijn van of beheerd worden door ons of door onze aanverwante bedrijven. Als we gebruik maken van een van deze rechten, begrijpt u en stemt u ermee in dat u geen enkele vergoeding, betaling, kennisgeving of vermelding zult ontvangen, noch kunt u goedkeuring geven voor de wijze waarop de site-eigenaar deze rechten toepast.

U erkent dat het forum de meningen en visies van andere gebruikers bevat. U erkent eveneens dat we niet verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid van gebruikersinhoud op de website. U begrijpt en stemt ermee in dat alle gebruikersinhoud uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de persoon die de inhoud heeft geplaatst. U begrijpt en stemt ermee in dat u alle risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van gebruikersinhoud, inclusief een vertrouwen in de nauwkeurigheid, volledigheid of het nut van dergelijke gebruikersinhoud, beoordeelt en draagt.

We behouden ons het recht voor uw mogelijkheid gebruikersinhoud te uploaden en/of toegang te verkrijgen tot gebruikersinhoud met of zonder kennisgeving naar ons eigen goeddunken tijdelijk of permanent te stoppen. U stemt ermee in dat we niet aansprakelijk zijn ten opzichte van u of een externe partij voor uitstel of uitblijven van acceptatie van gebruikersinhoud.

Onthoud dat alle gebruikersinhoud die u via een mobiel apparaat instuurt naar de website op dat mobiele apparaat zal worden opgeslagen. De beveiliging en veiligheid van uw mobiele apparaat, en de informatie en materialen die erop staan, alsmede het wachtwoord dat u gebruikt op uw apparaat en voor toegang tot de website zijn uitsluitend uw verantwoordelijkheid.

Opslag van gebruikersinhoud.

We kunnen een maximum opslagcapaciteit instellen voor gebruikersinhoud op de website. We zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt als gevolg van het verwijderen of niet opslaan van berichten, communicaties of andere gebruikersinhoud in verband met het aanhouden van de maximum opslagcapaciteit.

Aanvullende voorwaarden.

Voor bepaalde functionaliteiten of inhoud op de website, zoals aanbiedingen, prijzen, competities, wedstrijden en loterijen, kunnen aanvullende voorwaarden gelden. Door deel te nemen aan een van de activiteiten op de website die onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden, zoals prijzen, competities, wedstrijden of loterijen met officiële regels, stemt u ermee in dat u onderworpen bent aan die aanvullende voorwaarden in aanvulling op deze gebruiksvoorwaarden.

Afstandsverklaring van garanties met betrekking tot het gebruik van de website.

DE WEBSITE WORDT AANGEBODEN OP EEN ‘ZOALS DEZE IS’ EN ‘VOOR ZOVER BESCHIKBAAR’ BASIS. TENZIJ HIERIN EXPLICIET ANDERS VERMELD WIJST DE SITE-EIGENAAR, IN VOLLE OMVANG ZO VER VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING TOEGESTAAN, ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING.

DE SITE-EIGENAAR GARANDEERT NIET DAT DE WEBSITE VOLDOET AAN UW VEREISTEN, OF DAT TOEGANG TOT DE WEBSITE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, OF DAT DEFECTEN, VOOR ZOVER BESTAAND, ZULLEN WORDEN HERSTELD. DE SITE-EIGENAAR GARANDEERT NIETS TEN AANZIEN VAN DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN BEHAALD MET BEHULP VAN DE WEBSITE OF TEN AANZIEN VAN DE NAUWKEURIGHEID, KWALITEIT OF BETROUWBAARHEID VAN INFORMATIE VERKREGEN VIA DE WEBSITE.

U BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT MATERIAAL EN/OF GEGEVENS DIE WORDEN VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VOOR EIGEN RISICO WORDT/WORDEN GEBRUIKT EN DAT UITSLUITEND U VERANTWOORDELIJK BENT VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM, OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL EN/OF GEGEVENS.

GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN DE SITE-EIGENAAR OF VIA DE WEBSITE VORMT EEN GARANTIE DIE NIET EXPLICIET HIERIN IS VERMELD.

Besperking van aansprakelijkheid.

U BEGRIJPT EN STEMT ER EXPLICIET MEE IN DAT ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID DE SITE-EIGENAAR, AANVERWANTE ONDERNEMINGEN EN EEN VAN DE BETREFFENDE DIRECTEUREN, STAFLEDEN, WERKNEMERS, AGENTEN, MANDATARISSEN OF ANDERE VERTEGENWOORDIGERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, VERVOLG-, GELDELIJKE OF VERZWAARDE SCHADE, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN INKOMEN, SPAARGELDEN OF WINSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN GOODWILL, KOSTEN VOOR INHUREN VAN VERVANGENDE DIENSTEN, OF ANDERE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF VERVOLGSCHADE, ONGEACHT DE OORZAAK, EN ONDER GEEN ENKELE THEORIE INZAKE AANSPRAKELIJKHEID, VOOR CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID EN STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID), OF ANDERSZINS ALS RESULTAAT VAN (1) HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE WEBSITE; (2) DE KOSTEN VOOR INHUREN VAN VERVANGENDE DIENSTEN, PRODUCTEN OF WEBSITES; (3) ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS (INCLUSIEF PERSOONLIJKE INFORMATIE); (4) DE VERKLARINGEN OF GEDRAGINGEN VAN EXTERNE PARTIJEN OP DE WEBSITE; OF (5) ELKE ANDERE AANGELEGENHEID DIE BETREKKING HEEFT OP DE WEBSITE. DEZE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT OF DE SITE-EIGENAAR IS GEÏNFORMEERD OVER DE KANS OP DERGELIJKE SCHADES EN NIETTEGENSTAANDE HET NIET BEHALEN VAN HET ESSENTIËLE DOEL VAN EEN BEPERKT RECHTSMIDDEL. DEZE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS IN VOLLE OMVANG, VOOR ZOVER VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING TOEGESTAAN, VAN TOEPASSING.

Handelsmerkkennisgevingen

De handelsmerken en merknamen op deze website zijn eigendom van de site-eigenaar, aanverwante ondernemingen of eigenaars van externe partijen. U mag geen enkel handelsmerk of servicemerk dat eigendom is van de site-eigenaar gebruiken of weergeven zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag geen andere handelsmerken of servicemerken op deze website gebruiken of weergeven zonder toestemming van de betreffende eigenaars.

Wijziging of uitblijven van de website.

We zullen redelijke inspanningen verrichten om de website beschikbaar te maken, maar we zullen van tijd tot tijd de website of delen daarvan zonder kennisgeving tijdelijk of permanent moeten onderbreken, beperken, wijzigen of stoppen. We zijn niet verantwoordelijk voor schade of verlies die u lijdt als gevolg van dergelijke acties.

Beëindiging.

We kunnen op elk moment uw gebruik of toegang tot de website beëindigen en delen van of uw gehele gebruikersinhoud verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving als we goede redenen hebben dit te doen, zoals een schending door u van de gebruiksvoorwaarden en de communityrichtlijnen. We zijn niet verantwoordelijk voor schade of verlies die u lijdt als gevolg van beëindiging van uw gebruik van de website onder dergelijke omstandigheden. Wanneer er sprake is van beëindiging moet u het gebruik van de website stoppen en u stemt ermee in dat de bepalingen uit de overeenkomst met betrekking tot eigendom, handelsmerkkennisgevingen, schadeloosstelling, afstandsverklaring van garanties, beperking van aansprakelijkheid en toepasselijke wetgeving na een dergelijke beëindiging van toepassing zullen blijven.

Koppelingen naar sites van externe partijen.

Deze website kan koppelingen of verwijzingen naar websites van externe partijen bevatten. Deze koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak vermeld. Er wordt geen goedkeuring van producten, diensten of informatie van externe partijen uitgesproken of geïmpliceerd met informatie, materialen of inhoud van externe partijen in, waarnaar wordt verwezen op, die is opgenomen in, of is gekoppeld aan deze website. Alle informatie, gegevens, meningen, aanbevelingen, producten of diensten die door externe partijen worden aangeboden via de koppelingen naar andere websites, of die anderszins beschikbaar worden gesteld via hun eigen websites behoren uitsluitend tot die externe partijen en niet tot de site-eigenaar. Uw gebruik van de websites van externe partijen is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van die websites.

Schadeloosstelling.

U stemt ermee in de site-eigenaar en aanverwante bedrijven en hun respectievelijke directeuren, stafleden, werknemers, agenten en andere vertegenwoordigers schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle claims, aansprakelijkheid, schades en onkosten, inclusief en zonder beperking alle juridische kosten en vergoedingen die het gevolg zijn van of betrekking hebben op (a) uw schending van deze gebruiksvoorwaarden; (b) uw gebruik van deze website, inclusief en zonder beperking de verzending of plaatsing van informatie of materiaal door u op deze website; en (c) elke claim of beschuldiging dat een deel van uw gebruikersinhoud inbreuk maakt op het intellectuele eigendom of andere eigendomsrechten of privacyrechten van een externe partij.

Wijziging van deze voorwaarden.

We kunnen naar eigen goeddunken van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze gebruiksvoorwaarden door deze gebruiksvoorwaarden op de website aan te passen en de ingangsdatum van de nieuwe versie van de gebruiksvoorwaarden te vermelden. De ‘Laatst gewijzigd’ datum aan het begin van deze gebruiksvoorwaarden geeft aan wanneer de laatste wijzigingen zijn gemaakt. Als u het gebruik van de website na het plaatsen van een nieuwe versie van de gebruiksvoorwaarden voortzet, houdt dat in dat u dergelijke wijzigingen persoonlijk geaccepteerd. Dit betekent dat wanneer u deze website bezoekt, u moet controleren of er een nieuwe versie van de overeenkomst is geplaatst.

Contactgegevens.

Als u vragen of opmerkingen persoonlijk over deze gebruiksvoorwaarden of de website, kunt u contact met ons opnemen als aangegeven in het privacybeleid of in het deel ‘Contact met ons opnemen’ van deze website.

Partiële nietigheid van de overeenkomst.

Wanneer een deel of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden wordt beschouwd als onwettig, vervallen, ongeldig of niet-uitvoerbaar, wordt dat deel beschouwd als nietig van deze gebruiksvoorwaarden en zal dit niet van invloed zijn op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen.

Overleving.

Alle paragrafen blijven van toepassing na de beëindiging van het recht de website te gebruiken.

Toepasselijke wet en rechtsgebled.

De informatie op de website is uitsluitend bedoeld voor inwoners van Nederland. Andere landen kunnen andere wetten, regelgevende vereisten of medische werkwijzen hebben dan die van toepassing zijn in Nederland. De overeenkomst en de beslissing over een geschil met betrekking tot de overeenkomst, de website of producten die u via de website persoonlijk aangeschaft, en eventuele niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of in verband staan met deze gebruiksvoorwaarden, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving in het Nederland, waarbij geen rekening wordt gehouden met conflicterende wetgeving. Elk juridisch geding of procedure tussen de site-eigenaar en u in verband met de overeenkomst wordt uitsluitend beoordeeld door een rechtbank in een bevoegd rechtsgebied in het Nederland, en u gaat akkoord met het persoonlijke en exclusieve rechtsgebied van dergelijke rechtbanken.